Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1) VOP služby

2) VOP zboží

 

1) VOP služby

Dana Kotková

Miloše Havla 1246/7

Praha 5   152 00

IČ: 60182156, mob. : 773 223 461

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi Danou Kotkovou, IČ: 60182156 a Vámi jako objednavatelem služby, případně příjemcem dárkového balíčku, pokud se jedná o odlišné osoby. V případě, kdy budete mít k níže  uvedenému textu nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat na tel. číslech 773 223 461 a 777 097 075, případně emailem na info@horseandglamour.com

I. Všeobecná ustanovení Dana Kotková IČ: 60182156 ( dále též jen prodávající ) je poskytovatelem balíčků (poukazů) focení s koňmi a dalších služeb s focením souvisejících.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Dana Kotková IČ: 60182156 a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Smluvní vztahy, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP, se řídí občanským zákoníkem 89/2012, a pokud je smluvní stranou spotřebitel, nadto i předpisy k ochraně spotřebitele, zejména zákonem o ochraně spotřebitele 634/92.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel, spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Poskytovatel služby nebo též poskytovatel (Dana Kotková) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím  jiných podnikatelů poskytuje služby.

Objednatel služby nebo též objednatel - (i) objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami, (ii) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

Příjemce služby nebo též příjemce - je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, popř.třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy - objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb), od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti, je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby  (dárkový certifikát), ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas, dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce dárkový poukaz, má se za to, že příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas.

Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Dárkový poukaz - je poukázka na poskytnutí služeb, příp. zboží, příp. slev na služby.

III. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na e-shopu HG Dana Kotková IČ: 60182156 přes webové rozhraní internetových stránek www.horseandglamour.com, www.eshop.horseandglamour.com

IV. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů (jméno,příjmení,telefonní číslo,email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy.

V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb a třetí osoby zajišťující doručení zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu (jméno,příjmení,adresa,telefonní číslo a email), nutném pro splnění smlouvy.

Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodnímí podmínkami i souhlas s tím, že Česká pošta s.p. využívá výše uvedené údaje k účelu doručení objednaného zboží a dále že Česká pošta s.p. je oprávněna k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána elektronicky a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Objednatel či příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách poskytovatele služeb (tj.slevách,akcích a pod.).

Poskytovatel služeb vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání e-shopu na webovém rozhraní stránek www.horseandglamour.com (např.počet uživatelů navštěvujících e-shop, odkud byl vstup na e-shop učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality e-shopu poskytovatele služeb.

Veškeré materiály a informace na stránkách e-shopu poskytovatele služeb jsou výhradně duševním vlastnicvím této společnosti Dana Kotková HG nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu poskytovatele služeb.

Internetové e-shop stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob, poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

Informace pro zákazníky

Vstupujete na e-shop HG Dana Kotková IČ: 60182156. Informujeme Vás, že veškerá má činnost je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o  volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen ,,GDPR,, (z anglického názvu General Data Protection Regulation), které je účinné od 25.5.2018.

Veškeré osobní údaje, které zákazník poskytuje jsou potřebné pouze pro zdárné vyřízení zakázky a následnou fakturaci (účel zpracování osobních údajů). Pokud si výslovně objednatel nebude přát uchování osobních údajů v databázi pro budoucí spolupráci, budou jeho osobní údaje bez zbytečného odkladu zlikvidovány po  vyřízení objednávky. Podle GDPR má zákazník (subjekt údajů) právo žádat informaci o způsobu a účelu zpracování jeho osobních údajů, případně požádat  o jejich likvidaci. Ve smyslu ustanovení čl.12odst.3 GDPR je správce povinen poskytnout na žádost subjektu údajů dle článků 15 až 22 citovaného nařízení informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správci je uložena povinnost subjekt údajů o takovémto prodloužení informovat, a to do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Výjimku tvoří osobní údaje nutné pro fakturaci, neboť jejich archivaci ukládají správci platné zákonné normy, například zákon o danních z příjmu, č.586/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V. Předmět smlouvy

1. Předmět smluvního vztahu

 Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj.okamžikem uzavření smlouvy).

2. Objednávka

Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím e-shopu na webovém rozhraní internetových stránek www.horseandglamour.com poskytovatele služeb, telefonicky nebo emailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených. Objednán může být balíček focení, dárkový balíček (poukaz) - dle aktuální nabídky nebo další služby uvedené v nabídce e-shopu na www.horseandglamour.com

3. Dárkový certifikát, jeho předání a převzetí

Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána dárkový certifikát dle objednávky. Místem dodání certifikátu je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkového certifikátu příjemci služeb se považuje odeslání certifikátu elektronickou poštou (email) nebo jeho převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. V zásilce je dárkový certifikát a průvodní dopis obsahující další podmínky, na kterých bude balíček realizován s ohledem na jeho charakter, a dále bezpečnostní kód objednávky (tj.číslo přidělené poskytovatelem služeb). Součástí dárkového balíčku jsou dále tyto Všeobecné obchodní podmínky. Součástí dárkového balíčku je též faktura.

4. Čerpání objednaných služeb a rezervace

Zážitkový certifikát lze využít pro čerpání služby v něm. Za dárkový certifikát nelze požadovat finanční náhradu.

Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit zážitkový voucher, zážitkový certifikát, univerzální certifikát nebo zážitkový balíček (poukaz) za protihodnotu ve formě peněz. Platnost pro využití služby uvedené v zážitkovém voucheru a zážitkovém certifikátu je stanovena v závislosti na datu, kdy byl dárkový certifikát zakoupen.

Po uplynutí doby platnosti dárkového certifikátu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká.

Dárkový certifikát (poukaz) má platnost 6 měsíců ode dne objednávky, poskytovatel je povinnen upozornit na termín focení 3 týdny před akcí.

Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy. Rezervace termínu  a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti certifikátu.

Příjemce služby požádá o rezervaci termínu a místa prostřednictvím emailu info@horseandglamour.com  . Poskytovatel služeb se zavazuje nabídnout termín a místo využití služby příjemci služby. Po telefonickém potvrzení nabízeného termínu příjemcem zašle poskytovatel služby příjemci služby závaznou rezervaci, čímž se rezervace stává závaznou.

5. Storno rezervace

a) Příjemcem služby :

Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby písemně obecně nejpozději 14 pracovních dnů před sjednaným termínem poskytnutí služby a sjednat v rámci doby platnosti certifikátu termín nový. Stejné podmínky platí i v případě zakoupení služby přímo, tedy nikoli formou dárkového certifikátu. Pokud je rezervace zrušena později (anebo se klient vůbec nedostaví), budou uplatněny storno podmínky ve výši 100% z ceny služby.

b) Poskytovatelem služeb :

Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 5 pracovních dní před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 17:30 hod). Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si balíček služeb rezervovat v rámci platnosti certifikátu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti certifikátu prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín. Stejné podmínky platí i v případě zakoupení služby přímo, tedy nikoli formou dárkového certifikátu.

Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např.náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané  služby. Pokud však bude rezervace stornována z důvodů vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu (a nebo v rámci platnosti certifikátu), popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Obecná práva a povinnosti

Příjemce služby je povinnen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v rámci čerpání služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby osobně (v případě obdarovaného navíc s certifikátem). Pokud příjemce nepředloží před poskytnutím služby certifikát, bude rezervace považována za stornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v čl.V.odstavec 6 písm.a) těchto Všeobecných obchodních podmínek, tzn. stejné důsledky jako když se klient nedostaví.

Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18-ti let, je-li bez jeho doprovodu.

Poskytovatel služby se zavazuje zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb nebo jeho subdodavateli v rámci čerpání služeb z důvodů porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím certifikátu a nebo průvodního dopisu.

VII. Cena a platební podmínky

1. Cena poskytovaných služeb

Cena nabízených služeb je vždy uvedena na e-shopu poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře obsažené v dárkovém balíčku. Cena je vždy uvedena za službu a bez DPH (neplátce DPH). Cena může být objednatelem služby uhrazena pouze bankovním převodem nebo v hotovosti před čerpáním služby.

Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.

2. Akční slevy

Akční slevy na služby není možné kombinovat a nebo sčítat s jinými slevami nabízenými poskytovatelem.

VIII. Odstoupení od smluvního vztahu

Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30% z ceny služby.

Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujích případech :

a) V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.

b) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, email, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od objednání služby. Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.). V případě takového odstoupení ze strany objednatele má poskytovatel právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy.

c) Objednatel má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy od okamžiku jejího uzavření do okamžiku rezervace služby za předpokladu, zaplatí-li poskytovateli odstupné ve výši 30% z ceny služby (k pokrytí nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy).

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž písemnou formou se rozumí i emailová forma.

Objednatel je při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby prostřednictvím zážitkového voucheru, povinen vrátit poskytovateli převzatý zážitkový voucher, jinak je odstoupení neplatné.

IX. Reklamace

1. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v balíčku v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi poskytovatelem služeb a příjemci služeb rozumí i emailová forma) a popsat vady poskytnuté služby.

4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

5. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 19.10. 2021

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

2) VOP zboží

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen ,, obchodní podmínky" ) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále    jen ,,občanský zákoník" )

Prodávající :

Dana Kotková

Miloše Havla 1246/7

Praha 5   152 00

IČ: 60182156 , zapsané u ŽÚ v Praze 1

email : info@horseandglamour.com

tel. : + 420 773 223 461

( dále jen ,,prodávající )

2. Tyto obchodní podmínky upravují  vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti ( dále jen ,,kupující" ) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.horseandglamour.com, www.eshop.horseandglamour.com ( dále jen ,,internetový obchod" ).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách 

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty ( nejsem plátce DPH ). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dopravou zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech. kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ( náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory ), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby :

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provede-li předchozí registraci v internetovém obchodě
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace

 

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ,, Odeslat objednávku " . Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito ochodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet  

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit jen ::

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího
 • číslo účtu : 1315041012/3030 , vedený u Air Bank

 

 Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

3. Zboží je kupujícímu dodáno : na adresu určenou kupujícím objednávce.

4. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

5. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží . Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů :

 • ode dne převzetí dodávky zboží

 

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy :

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno  podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů

 

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy použije formulář, který zašle kupující na emailovou adresu ,, info@horseandglamour.com" nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením, a to i v tom případě, kdy zboží  nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další  náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve  výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů 

                                                                                                                                                                           

2. projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u používaného zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat :

 • výměnu za nové zboží
 • opravu zboží
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • odstoupit od smlouvy

 

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy :

 • pokud má zboží podstatnou vadu
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě
 • při větším počtu vad zboží

 

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v niž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo v místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom. kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzenío datu a způsobuvyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.  Prodávající nebo jim pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí §1914 až §1925, §2099 až §2117 a §2161 až §2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele.

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2.  Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 IX. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím je právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak se strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků , náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat,upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součástí tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodníchch podmínek je archivována prodávajícím v elektronické  podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem : 19.10.2021