Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Dana Kotková

Nad Smetankou 226/4

Praha 9   190 00

IČ: 60182156, mob. : 773 223 461

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi Danou Kotkovou, IČ: 60182156 a Vámi jako objednavatelem služby, případně příjemcem dárkového balíčku, pokud se jedná o odlišné osoby. V případě, kdy budete mít k níže  uvedenému textu nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat na tel. číslech 773 223 461 a 777 097 075, případně emailem na info@horseandglamour.com

I. Všeobecná ustanovení Dana Kotková IČ: 60182156 ( dále též jen prodávající ) je poskytovatelem balíčků (poukazů) focení s koňmi a dalších služeb s focením souvisejících.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Dana Kotková IČ: 60182156 a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Smluvní vztahy, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP, se řídí občanským zákoníkem 89/2012, a pokud je smluvní stranou spotřebitel, nadto i předpisy k ochraně spotřebitele, zejména zákonem o ochraně spotřebitele 634/92.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel, spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Poskytovatel služby nebo též poskytovatel (Dana Kotková) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím  jiných podnikatelů poskytuje služby.

Objednatel služby nebo též objednatel - (i) objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami, (ii) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

Příjemce služby nebo též příjemce - je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, popř.třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy - objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb), od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti, je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby  (dárkový certifikát), ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas, dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce dárkový poukaz, má se za to, že příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas.

Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Dárkový poukaz - je poukázka na poskytnutí služeb, příp. zboží, příp. slev na služby.

III. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na e-shopu HG Dana Kotková IČ: 60182156 přes webové rozhraní internetových stránek www.horseandglamour.com

IV. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů (jméno,příjmení,telefonní číslo,email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy.

V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb a třetí osoby zajišťující doručení zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu (jméno,příjmení,adresa,telefonní číslo a email), nutném pro splnění smlouvy.

Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodnímí podmínkami i souhlas s tím, že Česká pošta s.p. využívá výše uvedené údaje k účelu doručení objednaného zboží a dále že Česká pošta s.p. je oprávněna k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána elektronicky a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Objednatel či příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách poskytovatele služeb (tj.slevách,akcích a pod.).

Poskytovatel služeb vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání e-shopu na webovém rozhraní stránek www.horseandglamour.com (např.počet uživatelů navštěvujících e-shop, odkud byl vstup na e-shop učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality e-shopu poskytovatele služeb.

Veškeré materiály a informace na stránkách e-shopu poskytovatele služeb jsou výhradně duševním vlastnicvím této společnosti Dana Kotková HG nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu poskytovatele služeb.

Internetové e-shop stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob, poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

Informace pro zákazníky

Vstupujete na e-shop HG Dana Kotková IČ: 60182156. Informujeme Vás, že veškerá má činnost je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o  volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen ,,GDPR,, (z anglického názvu General Data Protection Regulation), které je účinné od 25.5.2018.

Veškeré osobní údaje, které zákazník poskytuje jsou potřebné pouze pro zdárné vyřízení zakázky a následnou fakturaci (účel zpracování osobních údajů). Pokud si výslovně objednatel nebude přát uchování osobních údajů v databázi pro budoucí spolupráci, budou jeho osobní údaje bez zbytečného odkladu zlikvidovány po  vyřízení objednávky. Podle GDPR má zákazník (subjekt údajů) právo žádat informaci o způsobu a účelu zpracování jeho osobních údajů, případně požádat  o jejich likvidaci. Ve smyslu ustanovení čl.12odst.3 GDPR je správce povinen poskytnout na žádost subjektu údajů dle článků 15 až 22 citovaného nařízení informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správci je uložena povinnost subjekt údajů o takovémto prodloužení informovat, a to do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Výjimku tvoří osobní údaje nutné pro fakturaci, neboť jejich archivaci ukládají správci platné zákonné normy, například zákon o danních z příjmu, č.586/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V. Předmět smlouvy

1. Předmět smluvního vztahu

 Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj.okamžikem uzavření smlouvy).

2. Objednávka

Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím e-shopu na webovém rozhraní internetových stránek www.horseandglamour.com poskytovatele služeb, telefonicky nebo emailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených. Objednán může být balíček focení, dárkový balíček (poukaz) - dle aktuální nabídky nebo další služby uvedené v nabídce e-shopu na www.horseandglamour.com

3. Dárkový certifikát, jeho předání a převzetí

Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána dárkový certifikát dle objednávky. Místem dodání certifikátu je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkového certifikátu příjemci služeb se považuje odeslání certifikátu elektronickou poštou (email) nebo jeho převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. V zásilce je dárkový certifikát a průvodní dopis obsahující další podmínky, na kterých bude balíček realizován s ohledem na jeho charakter, a dále bezpečnostní kód objednávky (tj.číslo přidělené poskytovatelem služeb). Součástí dárkového balíčku jsou dále tyto Všeobecné obchodní podmínky. Součástí dárkového balíčku je též faktura.

4. Čerpání objednaných služeb a rezervace

Zážitkový certifikát lze využít pro čerpání služby v něm. Za dárkový certifikát nelze požadovat finanční náhradu.

Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit zážitkový voucher, zážitkový certifikát, univerzální certifikát nebo zážitkový balíček (poukaz) za protihodnotu ve formě peněz. Platnost pro využití služby uvedené v zážitkovém voucheru a zážitkovém certifikátu je stanovena v závislosti na datu, kdy byl dárkový certifikát zakoupen.

Po uplynutí doby platnosti dárkového certifikátu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká.

Dárkový certifikát (poukaz) má platnost 6 měsíců ode dne objednávky, poskytovatel je povinnen upozornit na termín focení 3 týdny před akcí.

Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy. Rezervace termínu  a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti certifikátu.

Příjemce služby požádá o rezervaci termínu a místa prostřednictvím emailu info@horseandglamour.com  . Poskytovatel služeb se zavazuje nabídnout termín a místo využití služby příjemci služby. Po telefonickém potvrzení nabízeného termínu příjemcem zašle poskytovatel služby příjemci služby závaznou rezervaci, čímž se rezervace stává závaznou.

5. Storno rezervace

a) Příjemcem služby :

Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby písemně obecně nejpozději 14 pracovních dnů před sjednaným termínem poskytnutí služby a sjednat v rámci doby platnosti certifikátu termín nový. Stejné podmínky platí i v případě zakoupení služby přímo, tedy nikoli formou dárkového certifikátu. Pokud je rezervace zrušena později (anebo se klient vůbec nedostaví), budou uplatněny storno podmínky ve výši 100% z ceny služby.

b) Poskytovatelem služeb :

Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 5 pracovních dní před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 17:30 hod). Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si balíček služeb rezervovat v rámci platnosti certifikátu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti certifikátu prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín. Stejné podmínky platí i v případě zakoupení služby přímo, tedy nikoli formou dárkového certifikátu.

Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např.náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané  služby. Pokud však bude rezervace stornována z důvodů vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu (a nebo v rámci platnosti certifikátu), popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Obecná práva a povinnosti

Příjemce služby je povinnen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v rámci čerpání služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby osobně (v případě obdarovaného navíc s certifikátem). Pokud příjemce nepředloží před poskytnutím služby certifikát, bude rezervace považována za stornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v čl.V.odstavec 6 písm.a) těchto Všeobecných obchodních podmínek, tzn. stejné důsledky jako když se klient nedostaví.

Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18-ti let, je-li bez jeho doprovodu.

Poskytovatel služby se zavazuje zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb nebo jeho subdodavateli v rámci čerpání služeb z důvodů porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím certifikátu a nebo průvodního dopisu.

VII. Cena a platební podmínky

1. Cena poskytovaných služeb

Cena nabízených služeb je vždy uvedena na e-shopu poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře obsažené v dárkovém balíčku. Cena je vždy uvedena za službu a bez DPH (neplátce DPH). Cena může být objednatelem služby uhrazena pouze bankovním převodem nebo v hotovosti před čerpáním služby.

Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.

2. Akční slevy

Akční slevy na služby není možné kombinovat a nebo sčítat s jinými slevami nabízenými poskytovatelem.

VIII. Odstoupení od smluvního vztahu

Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30% z ceny služby.

Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujích případech :

a) V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.

b) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, email, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od objednání služby. Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.). V případě takového odstoupení ze strany objednatele má poskytovatel právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy.

c) Objednatel má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy od okamžiku jejího uzavření do okamžiku rezervace služby za předpokladu, zaplatí-li poskytovateli odstupné ve výši 30% z ceny služby (k pokrytí nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy).

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž písemnou formou se rozumí i emailová forma.

Objednatel je při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby prostřednictvím zážitkového voucheru, povinen vrátit poskytovateli převzatý zážitkový voucher, jinak je odstoupení neplatné.

IX. Reklamace

1. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v balíčku v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi poskytovatelem služeb a příjemci služeb rozumí i emailová forma) a popsat vady poskytnuté služby.

4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

5. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15.2. 2019

 

 

 

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.